Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Planeta Spółka Akcyjna

23.08.2021

Zarząd Spółki Planeta Spółka Akcyjna (dawniej: „Planeta” sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000891577, niniejszym postanawia zmienić termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Planety Spółki Akcyjnej (dalej: ZWZ), pierwotnie zwołanego przez Zarząd na dzień 14 września 2021 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego mieszczącej się pod adresem: ul. Topiel 21, 00-342 Warszawa. Tym samym, Zarząd Planety S.A. (dawniej: „Planeta” sp. z o.o.) odwołuje ZWZ zaplanowane na dzień 14 września 2021 r. godz. 12:00.

Jednocześnie, Zarząd Spółki Planeta S.A. (dawniej: „Planeta” sp. z o.o.) na podstawie art. 395 ksh w zw. z art. 402 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Planety Spółki Akcyjnej (dalej: ZWZ), które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 14.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego mieszczącej się pod adresem: ul. Topiel 21, 00-342 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Planeta Spółka Akcyjna.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Planeta spółka Akcyjna.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Planeta Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Planeta Spółka Akcyjna.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty w roku 2020.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok 2020.                                          

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.        

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Marcinowi Dominiczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia V-ce Prezesowi Zarządu Michałowi Bacia absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za rok 2021.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej zapoznając się z naszą Polityką Prywatności.